ที่ตั้ง

              สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ลงมติ  เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๔ ให้ กรป.กลาง จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น       ที่ภาคเหนืออีก ๑ แห่ง     เพื่อเป็นการสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อผลเช่นเดียวกันกับสถานีทั้ง ๒ แห่ง ที่กล่าว       มาแล้วต่อมาเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๔ กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ กรป.กลาง จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงที่จังหวัด    เชียงราย ในระบบ        เอ.เอ็ม.ความถี่ ๑๓๙๕ กิโลเฮิร์ทซ กำลังส่ง ๒๕ กิโลวัตต์ ใช้   ชื่อว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ กรป.กลาง  ตั้งอยู่   ณ   บ้านปงอ้อ   ตำบล แม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย พื้นที่ประมาณ   ๓๐๑  ไร่  พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล  ๕๔๕   เมตร   ณ   บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ สวนสักกิ่วทัพยั้ง      

 

         

 

 

  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     
r_bs914@hotmail.com