ภารกิจ

 

                                    

                          วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เพื่อใช้ทรัพยากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนับสนุนแผนป้องกันประเทศทั้งภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติ โดยมี


                                                                    
ภารกิจ

             เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ  การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารด้านสาธารณภัย  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รวมทั้งเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่เกี่ยวกับ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสาตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  การเกษตรและส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ   เสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ...โดย.....

     สนอข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร และพลเรือนในพื้
นที่ และร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในท้องถิ่น

     ให้ความช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธาณภัยต่าง ๆ แก่ประชาชนและชุมชนที่เดือดร้อนและร้องขอ

       ออกปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
               ในจังหวัดต่าง ๆ  ของภาคเหนือ
       
     เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัด  ให้กับสถานีวิทยุในท้องถิ่น
              ผลิตบทความ  สปอตสั้น ในโครงการต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดโครงการอบรมเยาวชนต่อต้าน
              ยาเสพติด  และส่งเสริมให้รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ  
   
       ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ภาคภาษาชนเผ่า  ๙  ภาษา เพื่อเป็นสื่อ
กลางระหว่างภาครัฐและ
           ชาวไทยชนกลุ่มน้อย ในพื้นที่ห่างไกล  ร่วมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ออกสื่อข่าวพบปะชาวไทยภูเขาในพื้นที่
 

       ให้ความรู้ ความบันเทิง  รวมทั้งเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์

                           

                     

 


 

                                                                  

                                                        

                                      

                    สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     
r_bs914@hotmail.com