การกระจายเสียง

ความเป็นมาของการส่งกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.และ  เอฟ.เอ็ม.

                                ๑. ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ ๑๓๙๕ กิโลเฮิร์ทซ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์

         ได้ประกอบพิธีเปิดการส่งกระจายเสียงครั้งแรก เป็นทางการ เมื่อ ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๑๖  เมื่อ   ๑ มกราคม   ๒๕๓๘   คณะกรรมการบริหารวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กกช.มีมติให้ สถานีวิทยุฯ ระบบ
   เอ.เอ็ม.ทั่วประเทศ  ยกเว้น  สถานีวิทยุฯ   กรมประชาสัมพันธ์ลดกำลังส่ง
จากเดิมเหลือ   ๑๐  กิโลวัตต์ เป็นผลให้ วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. ต้องลด    กำลังส่งจากเดิม   ๒๕   กิโลวัตต์   เหลือเพียง  ๑๐   กิโลวัตต์
                              ๒. ระบบ เอฟ.เอ็ม.สเตริโอมัลติเพล็กซ์ ๑๐๐.๒๕ เมกกะเฮิร์ทซ กำลังส่ง ๕ กิโลวัตต์

                            ตามที่ได้เปิดการส่งกระจายเสียงทางระบบ เอ.เอ็ม.มาแล้วนั้น ปรากฎว่าได้ผล ปจว.และปชส.เป็นที่สนใจของ  ประชาชนส่วน ใหญ่ สามารถลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับ ข้าราชการได้เป็นอย่างดี กับมีผลด้านผู้หลงผิดที่เข้าไปเป็นแนวร่วมกับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ กลับใจเข้ามามอบตัวต่อทางราชการมากขึ้นเป็นลำดับต่อมาทางราชการ เมื่อ   ๒๗  พ.ย. ๒๕๒๐  พลเอกเจริญ   พงษ์พานิช   ประธานคณะเสนาธิการ  กรป.กลาง   สมัยนั้น พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ  ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมหน่วยสนาม ซึ่งขณะนั้น พ.อ.อุทัย   กรัพณานนท์  ปฏิบัติหน้าที่ หน.วส.๙๑๔ฯ  ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนิน งาน ประธานคณะ เสธ.ฯ  ได้ทราบถึงผลด้าน ปจว.ต่อชุมชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนสนใจและมีความเข้าใจในเจตนาของรัฐบาลเป็น  อย่างดี  จึงได้ตกลงใจอนุมัติหลักการด้วยวาจาให้เพิ่มการกระจายเสียงทาง เอฟ.เอ็ม.ขึ้นอีก ๑ ความถี่ เพื่อจะได้เป็นการเสริมการ    ปฏิบัติการด้าน ปจว.และ ปชส.ต่อประชาชนในพื้นที่ให้กว้างไกลออกไปอีก         จากนั้น วส.๙๑๔ฯ ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน  และสามารถส่งกระจายเสียงได้ตามลำดับ   ดังนี้                  

                       ๒.  เริ่มทดลองออกอากาศ เอฟ.เอ็ม.   ด้วยเครื่องส่ง   ๑๐๐    วัตต์ ความถี่ ๙๙.๕    MHz.   ๑   ส.ค.๒๐   
     
                  ๒.๒ ได้รับเครื่องส่งเอฟ.เอ็ม.สเตอริโอ   กำลังส่ง  ๕  กิโลวัตต์ ความถี่  ๙๙.๕  MHz.  ทดลองออกอากาศ เมื่อ ๑  พ.ค.๒๒                                                  ๒.๓ ต่อมาได้เปลี่ยนความถี่เป็น ๑๐๐.๒๕  MHz. ด้วยกำลังส่ง ๕ Kw.คงเดิมทำการออกอากาศเป็นทางการ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๒๓ เป็นต้นมา
          

              
                           ๓.   ะบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ ๑๑๗๙ กิโลเฮิร์ทซ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์   

                  เนื่องด้วยชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพื้นที่ให้ความสนใจรับฟังรายการ จากทางสถานีวิทยุ๙๑๔ฯ   ในสมัยนั้น ได้ดำเนินการขอนุมัติ  เพิ่มภาษาไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อย  เพื่อจัดทำรายการให้มากขึ้นเป็น   ๙   ภาษา   ด้วยความถี่  ๑๑๗๙   KHz.  กำลังส่ง ๑๐   กิโลวัตต์ เริ่มตั้งแต่    วันที่   ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๒๙     เป็นต้นมา เรียกว่า ระบบ เอ.เอ็ม.ภาคพิเศษ   จัดทำรายการเป็นภาษาไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อย รวม ๙  ภาษาคือ ๑. ภาษาม้ง (แม้ว)  ๒. ภาษาลาหู่ (มูเซอ)   ๓. ภาษา ปาเก้อญอ  (ยาง/กะเหรี่ยง      ๔. ภาษาอาข่า (อีก้อ/ อาข่า)   ๕. ภาษาลีซู (ลีซอ)   ๖. ภาษา  อิ้วเมี่ยน (เย้า)   ๗. ภาษาไทยใหญ่ (ไต) 
๘. ภาษาลัวะ (ลัวะเมืองน่าน)
   ๙. ภาษาจีน (จีนกลาง)
 

             

ระบบการส่งกระจายเสียง

                      -   ระบบ A.M.ภาคปกติ ความถี่ ๑๓๙๕ KHz. กำลังส่ง ๑๐ KW. รัศมีการรับฟัง ๑๐๐ กิโลเมตร

             -   ระบบ A.M.ภาคพิเศษ ความถี่ ๑๑๗๙ KHz. กำลังส่ง ๑๐ KW. รัศมีการรับฟัง ๑๐๐ กิโลเมตร

             -   ระบบ F.M.stereo Multiplex ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz. กำลังส่ง ๕ KW. รัศมีการรับฟัง ๑๓๐ กิโลเมตร

 

    เวลาทำการส่งกระจายเสียง

             - ระบบ A.M.ปกติ ส่งกระจายเสียง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕๐๐ - ๒๐๐ น. รวม ๑ ชั่วโมง  เว้น  วันเสาร์ –  อาทิตย์ ยุด ช่วงเวลา  ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ น.

            - ระบบ A.M.ภาคพิเศษ ส่งกระจายเสียงทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕๐๐ - ๑๘๐๐ น.  รวม    ๓  ชั่วโมง

             - ระบบ F.M.ส่งกระจายเสียง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔๓๐ - ๒๔๐๐ น. รวม ๑๙.๓๐ ชั่วโมง


 
ห้องส่งและอุปกรณ์การกระจายเสียง

 

              - ห้องส่งแบบ STEREO ๑ ห้อง                      - ห้องส่งแบบ MONO ๒ ห้อง

              - ห้องผลิตรายการแบบ STEREO ๒ ห้อง         - ห้องผลิตรายการแบบ MONO ๑ ห้อง

              -เครื่องส่งระบบ A.M. ๓ เครื่อง                      - เครื่องส่งระบบ F.M. ๒ เครื่อง

 

 

 
                         สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     
r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com