ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา สถานีวิทยุกระจายเสียง 914ฯ A.M.1395KHz. , F.M.100.25 MHz. 
                                            ประวัติ        ที่ตั้ง       ภารกิจ      จัดหน่วย       การกระจายเสียง      ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา
 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

 

พล.อ. นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 

 

พล.ต ดำรงค์  คงเดช
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 พ.อ.
พิชิต  ทรงลักษณ์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

  

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
 
AmazingCounters.com

 
 


   เว็ปไซต์ร้านค้าประชารัฐ
             สนภ.๓ นทพ.       
   

id เว็ปสินค้าประชารัฐ

ID เว็ปไซต์ rbs914


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

วิทยุออนไลน์
A.M.1395 KHz. 

                                                


   

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                    

   

   

7 เม.ย.64 สนับสนุนให้กำลังพลออกกำลังกาย  โดยให้กำลังพลของหน่วยออกกำลังกายตามท่าออกกำลังกายพระราชทาน ณ ลาน หน้า บก.วส.914 สนภ.3 นทพ. บ้านปงอ้อ ต.แม่จัน    อ.แม่จัน จ.เชียงราย​  ............>>>>>>>

7 เม.ย.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ   บ้านห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย.........>>>>>>

6 เม.ย.64   จัดกำลังพลร่วมพิธี วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 หอประชุมแม่จัน 110 ปี  อแม่จัน   จ.เชียงราย..........>>>>>

2 เม.ย.64จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง  ณ บ้านห้วยยาโน ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน   จ.เชียงราย..........>>>>>>

1 เม.ย.64  จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอแม่จัน ประจำเดือน เม.ย.64  ณ หอประชุม อ.แม่จัน  110 ปี   อ.แม่จัน    จ.ชียงราย..........>>>>>>>>

31 มี.ค.64 มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจำชุมชน ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองชียงราย จ.ชียงราย.....>>>

31 มี.ค.64​  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมประจำปี 2564 ครบรอบ 134 ปี 8 เมษายน 2564    ณ วัดปงอ้อ ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย........>>>>>>>

30 มี.ค.64 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาพัฒนา พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ  ณ         บ้านห้วยต่าง ต.ป่าตึง  อ.แม่จัน จ.เชียงราย.......>>>>

29 มี.ค.64  จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ที่ 15 เชียงราย  ดำเนินการดับไฟป่า ที่กำลังลุกลามเข้ามายังในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ บริเวณพื้นที่ วส.914 สนภ.3 นทพ. บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย .............>>>>>>>>

 29 มี.ค.64  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ.เป็นเจ้าภาพร่วมกับ หน่วยงานกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม สภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ณ      ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย .........>>>>>>

23 มี.ค.64 จัดกำลังพลเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำและการบรรยายให้ความรู้ - การร้องทุกข์ร้องเรียน- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และอื่นๆ ณ นพค.35 สนภ.3 นทพ. ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ................>>>>>>>>>>

22 มี.ค.64 จัดชุดถ่ายทอดเสียง "พิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย...............>>>>>>>

 20 มี.ค.64 จัดผู้แทนร่วมพิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี และพิธี ปกเสาเอก เสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ ไพศาลประชาทรานุสรณ์ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ต.ป่าซาง  อ.แม่จัน        จ.เชียงราย​ ..............>>>>>>>>

                                                                                                          ดูย้อนหลัง..........>>>>>

                          

    ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่า
        ด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วย
        หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
   พระราชบัญญัติรับราชการ
         ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์      าชกิจจานุเบกษา     ประกาศ คสช.
     พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
          พ.ศ.๒๔๙๗
    พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
          สารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  

                                                                                                                         ผู้ดูแลระบบ

           จ.ส.อ.หญิง นัทธิญา ศรีวิชัย สุขสวัสดิ์
                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๒๓  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓ ๑๖๐๙๔๗  

                    r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com , nuttiya.s@rtraf.mi.th